Skip to main content

Đơn vị

“TDTU: nơi của sự nỗ lực đáng kinh ngạc, một nơi đầy cảm hứng và một tầm nhìn nhất quán đã giúp chúng ta phát triển, thịnh vượng và hoàn thành sứ mệnh của mình.”

CÁC ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN TRONG 25 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN